logo
Chuẩn đầu ra bậc Cao đẳng, chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CĐXD SỐ 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHUẨN ĐẦU RA
(Ban hành theo Quyết định số:  220/QĐ-CĐXD3, ngày 04/12/2009 -
Đã được cập nhật, bổ sung thông tin ngày 10/5/2011)
 
1.       Tên ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
2.       Trình độ đào tạo: Cao đẳng
3.       Yêu cầu về kiến thức
a. Kiến thức chung:
- Hiểu biết những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước và pháp luật Việt Nam, đường lối Quốc phòng toàn dân;
- Có ý thức và phương pháp rèn luyện thân thể để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của bản thân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
- Có khả năng vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản như: Tin học đại cương, Toán cao cấp, Vật lý đại cương,… trong việc học tập các kiến thức cơ sở và chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước;
- Có kiến thức ngoại ngữ tương đương trình độ B tiếng Anh;
- Có kiến thức tin học tương đương trình độ B và tin học chuyên ngành.
b. Kiến thức chuyên môn:
- Có kiến thức về Hóa nước và vi sinh vật trong nước, thí nghiệm phân tích một số chỉ tiêu cơ bản trong nước.
- Có kiến thức cơ bản về Thủy lực, Địa kỹ thuật, Trắc địa, Vật liệu xây dựng, các môn học về kỹ thuật xây dựng (Cơ học công trình, Cơ học kết cấu, Kết cấu bê tông cốt thép), Điện kỹ thuật, Kiến trúc và Quy hoạch.
- Có kiến thức, năng lực thiết kế mạng lưới cấp nước sạch, mạng lưới thoát nước bẩn và thoát nước đô thị; cấp thoát nước trong công trình; phương pháp xử lý nước cấp, nước thải đô thị.
- Có kiến thức cơ bản về máy bơm, công trình thu và trạm bơm, quản lí môi trường.
- Có kiến thức cơ bản về các phần mềm chuyên ngành (Epanet, Autocad…).
c. Năng lực nghề nghiệp:
- Có khả năng đánh giá chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm và đưa ra phương án xử lý nước sạch qui mô nhỏ.
- Có khả năng sử dụng kiến thức chuyên môn để vận dụng vào quá trình thiết kế và thi công xây dựng công trình cấp thoát nước, thiết kế hệ thống cấp và thoát nước.
- Có khả năng trực tiếp tham gia chỉ đạo thi công mạng lưới cấp và thoát nước.
- Có khả năng lắp đặt và vận hành cụm xử lý nước cấp, nước thải đô thị, trạm bơm cấp và thoát nước.
- Có khả năng sử dụng phần mềm chuyên ngành để hỗ trợ công tác thiết kế mạng lưới cấp nước.
4.       Yêu cầu về kỹ năng
a.  Kỹ năng cứng:
- Thiết kế mạng lưới, cụm xử lý: Kỹ năng tính toán thiết kế, thể hiện hồ sơ thiết kế mạng lưới cấp nước, thoát nước, cụm xử lý nước cấp- nước thải.
- Lý luận và phân tích: Có khả năng đánh giá chất lượng nguồn nước, đưa ra biện pháp xử lý, đọc hiểu – đánh giá – phân tích các hồ sơ kỹ thuật hệ thống cấp nước, thoát nước.
- Quản lý và giám sát: Được trang bị những kỹ năng cơ bản để tham gia quản lý dự án xây dựng các công trình cấp nước, thoát nước, giám sát thi công công trình mạng lưới cấp – thoát nước.
b.  Kỹ năng mềm:
- Có khả năng giao tiếp với đồng nghiệp và các bên liên quan trong lĩnh vực công tác, có khả năng thuyết trình, thảo luận, đàm phán, đóng góp, đề xuất ý kiến trong lĩnh vực công tác.
- Có các kỹ năng cơ bản để tổ chức, phối hợp, làm việc trong các nhóm chuyên ngành và liên ngành.
- Có khả năng thích ứng với những thay đổi đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp và có khả năng làm việc độc lập.
- Có khả năng về tin học văn phòng, sử dụng được các phần mềm tin học ứng dụng cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn.
- Có khả năng sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, có kiến thức cơ bản về tiếng Anh chuyên ngành để đọc, tham khảo và nghiên cứu tài liệu chuyên môn.
5.       Yêu cầu về thái độ
- Có ý thức trách nhiệm của công dân, có trách nhiệm với xã hội, có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tác phong lao động công nghiệp.
- Có ý thức tốt trong lao động; nghiêm túc, trung thực, khách quan và có trách nhiệm đối với công việc.
- Có tinh thần ham học hỏi, tinh thần cầu tiến, cầu thị; thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt.
- Có tinh thần chia sẻ và hợp tác với đồng nghiệp trong công việc.
- Có phương pháp học tập và làm việc khoa học. Biết đúc kết và tích lũy các kinh nghiệm thực tế.
6.       Vị trí làm vic của người học sau khi tốt nghiệp
      Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực làm việc tại:
- Các Sở Giao thông công chánh, Công ty Cấp nước, Công ty Thoát nước tại các tỉnh, thành phố; các khu công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy nước cấp và nước thải, …
- Cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước có thể làm việc tại các công ty tư vấn xây dựng cấp thoát nước, quản lý hạ tầng đô thị, ban quản lý dự án hạ tầng cấp thoát nước, cơ sở nghiên cứu khoa học liên quan lĩnh vực cấp và thoát nước, các sở - ban ngành liên quan
7.       Khả năng học tập,nâng cao trình đ sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng tự học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực đào tạo có liên quan đến chuyên ngành.
- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc.
- Có khả năng học liên thông lên Đại học theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Download tại đây

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền