logo
Thời khóa biểu tuần 9 đến tuần 16 năm học 2019-2020 (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 17/11/2019) - CẬP NHẬT NGÀY 17/10/2019 (TKB TUẦN 13 ĐẾN TUẦN 16)

 Thời khóa biểu tuần 9 đến tuần 16 năm học 2019-2020 (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 17/11/2019)- CẬP NHẬT NGÀY 17/10/2019 (TKB TUẦN 13 ĐẾN TUẦN 16)

Thời khóa biểu:                    TKB TUẦN 9-12;                   TKB TUẦN 13-16

Lịch thi:                                THI TUẦN 9-12;                     THI TUẦN 13-16

Kế hoạch Phòng, Khoa:      NHÓM GV TUẦN 9-10;         NHÓM GV TUẦN 11-12

                                               NHÓM GV TUẦN 13-14;       NHÓM GV TUẦN 15-16

Kế hoạch phòng học:           PHÒNG HỌC TUẦN 9-12;       PHÒNG HỌC TUẦN 13-16

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền