logo
Thời khóa biểu tuần 41 đến tuần 48 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 28/6/2020) - Cập nhật ngày 27/5/2020 (TKB Tuần 45 đến tuần 48)

Thời khóa biểu tuần 41 đến tuần 48 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 28/6/2020) - Cập nhật ngày 27/5/2020 (TKB Tuần 45 đến tuần 48)

Thời khóa biểu:                     TKB TUẦN 41-44;                  TKB TUẦN 45-48

Lịch thi:                                  LỊCH THI TUẦN 41-44;         LỊCH THI TUẦN 45-48

Kế hoạch Phòng, Khoa:        NHÓM GV TUẦN 41-42;        NHÓM GV TUẦN 43-44

                                                NHÓM GV TUẦN 45-46;         NHÓM GV TUẦN 47-48

Kế hoạch phòng học:           PHÒNG HỌC TUẦN 41-44;     PHÒNG HỌC TUẦN 45-48

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền