logo
Trung tâm Thông tin Thư viện

 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TTTT-TV
 
1. GIỚI THIỆU
1.1. Chức năng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý các hoạt động thông tin – thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin – thư viện cho bạn đọc theo yêu cầu của nhà trường.
1.2. Nhiệm vụ
1.2.1. Công tác thư viện
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập trong Trường;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn; chiến lược phát triển của TTTT-TV;
- Tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản, lưu trữ vốn tài liệu của TTTT-TV;
- Tổ chức tập huấn, phục vụ và hướng dẫn cho bạn đọc của Trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do TTTT-TV quản lý;
- Thu nhận, lưu giữ, bảo quản và tổ chức sử dụng các xuất bản phẩm do giảng viên trong trường biên soạn, các luận án, luận văn, khóa luận, đồ án…;
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cho viên chức và người lao động làm việc tại thư viện;
- Quản lý tài sản của TTTT-TV được phân cấp;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc mở rộng các quan hệ hợp tác song phương với các TTTT-TV trong nước và ngoài nước.
1.2.2. Công tác số hóa tài liệu, quản lý thư viện trên nền tảng công nghệ thông tin
- Tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong trường;
- Xây dựng và hoàn thiện công tác tra cứu điện tử để bạn đọc - người dùng được thuận lợi;
- Tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng công nghệ thông tin thư viện; quản lý các thiết bị kỹ thuật của thư viện;
- Tổ chức và quản lý trang thông tin (website) của Thư viện; phối hợp với các khoa, trung tâm, phòng, ban trong nhà trường để làm tốt việc cập nhật thông tin và quản lý thông tin trên trang tài liệu điện tử.
2. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN
STT
Họ và Tên
Lĩnh vực phụ trách chính
Liên hệ
1
ThS. Dương Văn Danh
Giám đốc
duongvandanh@muce.edu.vn
2
ThS. Nguyễn Thị Khánh Hồng
Phụ trách phòng mượn Khu B
nguyenthikhanhhong@muce.edu.vn
3
CN. Hoàng Thị Kim Vân
Phụ trách phòng mượn Khu B
hoangthikimvan@muce.edu.vn
4
CN. Nguyễn Thị Diệu Hiền
Phụ trách phòng mượn và phòng đọc Khu A
nguyenthidieuhien@muce.edu.vn
5
CN. Lê Đỗ Thùy Ngân
Phụ trách phòng đọc Khu B
ledothuyngan@muce.edu.vn
 
3. LIÊN HỆ
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Địa chỉ:
-Khu A: 24 Nguyễn Du, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.
-Khu B: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 02573843310
Email: trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn
Website: 
http://ilc.muce.edu.vn