logo
Phòng Tài chính kế toán

1. GIỚI THIỆU:
Phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, tiền thân là phòng Hành chính Tài vụ được hình thành từ năm 1976 cùng với sự thành lập Trường Trung học Xây dựng số 6. Trải qua 40 năm, phòng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần làm vẻ vang truyền thống xây dựng và phát triển của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/image001(363).jpg
Tập thể Phòng Tài chính Kế toán
 
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
CƠ CẤU TỔ CHỨC
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
EMAIL
01
ThS.GVC. Phạm Đình Văn
Trưởng phòng – Kế toán trưởng
phamdinhvan@muce.edu.vn
02
ThS. Nguyễn Đình Đại
Phó Trưởng phòng
 
04
CN. Lê Hoàng Anh Thục
Kế toán viên
 
05
CN. Nguyễn Thị Phúc
Kế toán viên
 
06
CN.Trần Trịnh Như Quỳnh
Kế toán viên
 
07
ThS. Phạm Hạnh Nguyên
Kế toán viên
 
08
CN. Nguyễn Thị Hiền
Kế toán viên
 
 
3. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:
3.1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, chế độ kế toán và tài sản. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.
3.2. Nhiệm vụ
1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
2. Lập dự toán, tổ chức hạch toán công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của Trường theo quy định;
3. Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh - sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc Trường có hoạt động thu, chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tăng nguồn thu cho Trường;
4. Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Trường hàng năm;
5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh - sinh viên và tất cả các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của Trường theo đúng các quy định hiện hành;
6. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng ngân sách trong Trường;
7. Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán; Theo dõi tài khoản của trường tại các ngân hàng, kho bạc;
8. Phối hợp các đơn vị chức năng liên quan hàng năm tổ chức kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán. Tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường. Làm ủy viên thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản.
9. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước;
10. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng.
4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
STT
Họ tên - Chức vụ
Nhiệm vụ
01
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/van(1).jpg 
ThS.GVC. Phạm Đình Văn
Trưởng phòng – Kế toán trưởng
Email: phamdinhvan@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng.
- Tổ chức phân công nhiệm vụ và điều hành công việc của phòng.
- Kiểm soát, ký duyệt các chứng từ chi tiêu, thanh quyết toán trước khi trình Hiệu trưởng ký duyệt.
- Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ.
- Phụ trách việc xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và lập dự toán các hoạt động của trường.
- Xây dựng các quy định, quy chế quản lý tài chính, quy trình nghiệp vụ kế toán.
- Tham gia xây dựng và đề xuất các chế độ tài chính của trường.
- Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo nhà trường
* Công tác khác
- Đảng Ủy viên.
- Bí thư Chi bộ.
- Giảng viên Bộ môn Kế toán & Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế.
02
 
 
 http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/02_DAI(1).jpg
 
ThS. Nguyễn Đình Đại
Phó Trưởng phòng
Email: nguyendinhdai@muce.edu.vn
 
 
* Công việc phụ trách
- Phụ trách công tác tài chính liên quan đến hoạt động liên kết đào tạo sau đại học.
- Phụ trách công tác học phí, quản lý phần mềm thu học phí.
- Phụ trách công tác thi đua của phòng.
- Kiểm tra, hướng dẫn, thanh quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ.
- Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ theo phạm vi thẩm quyền được phân công.
- Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định liên quan chính sách Tài chính - Thuế để tham mưu cho trưởng phòng.
- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý tài chính vừa đảm bảo chế độ chính sách, vừa thực hiện tiết kiệm.
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.
- Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo nhà trường.
* Công tác khác
- Giảng viên Bộ môn Kế toán & Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế.
- Thành viên Ban thanh tra nhân dân.
04
 
  
 http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/thuc.jpg
 CN. Lê Hoàng Anh Thục
Kế toán viên
Email: lehoanganhthuc@muce.edu.vn
 
* Công việc phụ trách
- Kế toán thanh toán các khoản hạn mức kinh phí ngân sách cấp chi thường xuyên, không thường xuyên, nghiên cứu khoa học…
- Giao dịch và theo dõi tiền gửi ngân hàng, tiền gửi kho bạc.
- Hàng tháng, hàng quý đối chiếu số dư Hạn mức kinh phí, và các tài khoản mở tại ngân hàng, kho bạc.
 - Theo dõi quyết toán tiền nhà ở sinh viên, quyết toán học phí.
- Lập thủ tục mua sắm TSCĐ, thanh lý vật tư, tài sản, CCDC; Theo dõi kiểm kê và báo cáo kết quả kiểm kê tài sản cuối năm.
- Phụ trách BHYT của sinh viên toàn trường.
- Phụ trách kế toán thanh toán của BQL dự án mua sắm thiết bị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
* Công tác khác
- Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Ban nữ công Trường.
- Chủ tịch công đoàn bộ phận.
05

 http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/phuc.jpg
CN. Nguyễn Thị Phúc
Kế toán viên
Email: nguyenthiphuc@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Lập báo cáo tài chính quý, năm.
- Báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu lãnh đạo nhà trường.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.
- In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định.
- Kế toán lương, các khoản phụ cấp theo lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức.
- Theo dõi trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, viên chức.
- Theo dõi và trích nộp bảo hiểm thân thể cho cán bộ, viên chức và Học sinh - Sinh viên.
- Kiểm tra, trình ký chứng từ.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
* Công tác khác
- Thư ký Ban chấp hành Công đoàn và Nữ công.
06

 http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/quynh.jpg
CN.Trần Trịnh Như Quỳnh
Kế toán viên
Email: trantrinhnhuquynh@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Kế toán thuế TNCN.
- Nộp các báo cáo thuế.
- Phối hợp với kế toán tiền mặt và kế toán ngân hàng kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi.
- Kế toán đấu thầu mua sắm tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản có giá trị nhỏ.
- Kiểm tra, quyết toán tiền vượt giờ của giảng viên.
- Kiểm tra và in chứng từ ghi sổ.
- Hỗ trợ trình ký chứng từ.
- Quản lý và cập nhật Website phòng.
- Soạn thảo văn bản.
- Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
07
 
 http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/image008(169).jpg
 ThS. Phạm Hạnh Nguyên
Kế toán viên
Email: phamhanhnguyen@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Theo dõi kinh phí liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Hỗ trợ thu phí, lệ phí tuyển sinh liên thông, cao đẳng, đại học.
- Hỗ trợ tính lương, các khoản phụ cấp theo lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức.
- Tính toán phân bổ học bổng sinh viên, kinh phí miễn giảm học phí Học sinh – Sinh viên.
- Thanh toán học bổng và các khoản chi khác cho Học sinh - Sinh viên.
- Theo dõi thu học phí các lớp học cải thiện và hỗ trợ thanh toán dạy học cải thiện.
- Soạn thảo văn bản.
- Các nhiệm vụ khác do trưởng phòng đề xuất.
08
 
 
 
 
 
CN. Nguyễn Thị Hiền
Kế toán viên
Email: nguyenthihien@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Hỗ trợ thu học phí bậc Cao đẳng.
- Hỗ trợ thu tiền nhà ở ký túc xá.
- Hỗ trợ thu các khoản tiền phát sinh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Thí nghiệm, Trung tâm Tư vấn Xây dựng.
- Hỗ trợ thu học phí học cải thiện, học vượt.
- Kê khai thuế GTGT, thuế TNDN.
- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai, hóa đơn.
- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tài liệu của phòng.
 
5. LIÊN HỆ:
Phòng Tài chính Kế toán – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP.Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại: 0257.3827617
Email: phongtaichinhketoan@muce.edu.vn
 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền