logo
Lịch sinh hoạt Tuần 02 (16/8/2010-22/8/2010)

LỊCH SINH HOẠT TUẦN 02
Từ ngày 16/8 đến ngày 22/8/2010
 
Thứ
 
Ngày
 
Giờ
 
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
 
Người
chuẩn bị
 
Người
chủ trì
Hai
16/8
 
 
 
 
 
 
Ba
17/8
13h30
 
15h30
-   Họp Đảng ủy
 
- Họp giao ban
Đảng ủy viên
 
BGH, CĐ, ĐTN, trưởng các đơn vị
P.Họp BGH
 
P.họp BGH
VP Đảng ủy
 
P. TCHC
BT Đảng ủy
 
Hiệu trưởng 
18/8
9h00
 
9h30’
 
15h30’
 
- Họp HĐTS TCCN
 
- Xét kết quả TN TCCN
 
- Họp giáo viên thỉnh giảng
- Hội đồng tuyển sinh TCCN
 
- Hội đồng thi TN TCCN
 
- BGH, Đào tạo, trưởng các khoa, bộ môn
Phòng họp BGH
Đào tạo
Hiệu trưởng
Năm
19/8
 
 
 
 
 
 
 Sáu
 20/8
 14h00
 Phát phiếu điểm Cao đẳng
Phòng Công tác sinh viên, đào tạo
Hội trưởng A1
Đào tạo
 
Bảy
21/8
 
 
 
 
 
 
CN
22/8
7h00
Bóng đá giao lưu chào mừng Đại hội Công đoàn Trường
Mời BGH, Lãnh đạo các  đơn vị, đoàn viên công doàn  trường
Sân bóng đá nhà  trường
Chi đoàn giáo viên
BCH Công đoàn trường
                                                                                            Ngày 16 tháng 8 năm 2010
                                                                                           
TP Tổ chức Hành chính 
                                                                                                Lê Duy Quang

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền