logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thị Khánh Trang

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:         Nguyễn Thị Khánh Trang                        Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 15-10-1978                                 Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán: Thiệu Long - Thiệu Hóa - Thanh Hóa               Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: KTS                                                     Năm, nước nhận học vị:2002
Chức danh khoa học cao nhất:                                       Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng Khoa Kiến trúc
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kiến trúc
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 50 - Chí Linh – Phường 9 - Tuy Hòa - Phú Yên Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:  0573820660    DĐ: 0942000759 
Fax:                                                                      Email:
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Ngành học: Kiến trúc    
Nước đào tạo:                                                  Năm tốt nghiệp:
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1.Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: TB
Mức độ sử dụng:
 
 


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Tháng 01-2002 đến tháng 4 năm 2015
Khoa Kiến trúc – Trường ĐHXD Miền Trung
Giáo viên
Tháng 4 năm 2015 đến nay
Phòng Công tác HSSV
Phó Trưởng phòng
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Giáo trình Kiến trúc DD&CN bậc Cao đẳng
2013/2014
Cấp trường
Chủ nhiệm đề tài
2
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm Kiến trúc DD&CN bậc Cao đẳng
2013/2014
Cấp trường
Tham gia đề tài
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Câu chuyện cổ tích trong công trình Kiến trúc
2009
Thông báo khoa học Trường CĐXD số 3
2
Kiến trúc dân gian Việt Nam
2013
Thông báo khoa học Trường ĐHXD Miền Trung
3
Quy hoạch Thành phố Tuy Hòa
2014
Thông báo Khoa học Trường ĐHXD Miền Trung