logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thành Đạo

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thành Đạo                                        Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1976                                 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán: Thủy Dương, Hương Thủy, Huế                     Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2008, VN
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057.3821043          NR: 057.3821024        DĐ: 0942032592
Fax:                                                          Email:nguyenthanhdao@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
Ngành học: Triết học
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp: 2000
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học                                     Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
Nước đào tạo: Việt Nam
3. Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
 
Mức độ sử dụng: Khá
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
12/2000-10/2011
Khoa Lý luận Chính trị
Giảng dạy môn triết học, môn Chính trị
 
10/2011-09/2015
 
Khoa Lý luận Chính trị
Trưởng Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, giảng dạy môn triết học
09/2015- nay
 
Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
2010
Trường
Học viên nghiên cứu
2
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin1
2013
Trường
Học viên nghiên cứu
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí