logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Thị Mến

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: LÊ THỊ MẾN                                      Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:  01-08-1980                    Nơi sinh: Tây Hòa-Phú Yên
Quê quán:Phú Yên                                            Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lý luận Chính trị
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tp Tuy Hòa-Phú Yên        
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0975572583
Fax:                                                                      Email: lethimen@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Ngành học: Kinh tế chính trị      
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế chính trị                                 Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế-Đại học Huế
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án: “Đóng góp của kinh tế tư nhân vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Yên giai đoạn 2001-2012”
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
12/2014-nay
 
15/8/2015
Trường Cao đẳng Xây dựng Số 3-nay là Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
 
Trưởng Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị (Bậc Trung cấp)
2009/2010
Cấp Trường
Tham gia
2 
 
 
3
 
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (bậc đại học)
Hướng dẫn Xêmina học phần ĐLCM của ĐCSVN
 
2014-2015
 
 
 
2015-2016
Cấp Trường
 
 
 
Cấp Trường
Chủ trì
 
 
 
Chủ trì
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Đóng góp của kinh tế tư nhân trong tổng sản phẩm quốc nội tỉnh Phú Yên giai đoạn 2001-2012
2014
Thông báo Khoa học và công nghệ của Trường ĐHXD Miền Trung-số 1/2014
2
 
 
3
 
 
Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và tác động của nó đến tương lai của chủ nghĩa xã hội
Một số tư tưởng kinh tế Việt Nam hiện đại
 
2015
 
 
2016
Thông báo Khoa học và công nghệ của Trường ĐHXD Miền Trung-số 2/2015
 
Thông báo Khoa học và công nghệ của Trường ĐHXD Miền Trung-số 1/2016