logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Văn Khôi

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Văn Khôi                                     Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 12-02-1971                      Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán:Hòa Định Tây, Phú hòa, Phú Yên         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                     Năm: 2015, nước nhận học vị: Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                                      Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng phòng
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phòng Công tác học sinh sinh viên
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Ngọc Lãng, Bình Ngọc, Tuy Hòa, Phú Yên       
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0905272238  
Fax:                                                                      Email: levankhoi@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM
Ngành học:       Kỹ thuật điện-điện tử    
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 1999
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: bình thường
Mức độ sử dụng:
 
 
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
01/2000-01/2009
Khoa Đào tạo nghề
Giáo viên
01/2009- đến nay
Phòng Công tác HSSV
Công tác HSSV
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
Bộ sơ đồ thực hành mạch điện
2003-2003
Cấp trường
Chủ nhiệm
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí