logo
logo
Lý lịch khoa học: Đặng Lê Trần Vũ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: ĐẶNG LÊ TRẦN VŨ                                                 Giới tính:           Nam
Ngày, tháng, năm sinh:  12/06/1989                                            Nơi sinh:           Phú Yên
Quê quán:         An Lĩnh, Tuy An, Phú Yên                                  Dân tộc:           Kinh
Học vị cao nhất:  Cử nhân kế toán – kiểm toán Năm:  nước,  nhận học vị:, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                                      Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):                    Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):         Khoa Kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           26/11 Lê Thành Phương, Phường 8, TP Tuy Hòa,  tỉnh Phú Yên              
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:          090.6463.068
Fax:                                                                      Email:          Dangletranvu@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Đại học chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học:       Kế toán – kiểm toán
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2011
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Chứng chỉ B
Mức độ sử dụng:
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
11/2011 – Nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Bài tập kế toán tài chính 2
2013-2014
Cấp trường
Người tham gia
2
Giáo trình KTTC3
2014-2015
Cấp trường
Người tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí