logo
logo
Lý lịch khoa học: Đào Thị Bích Hồng

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đào Thị Bích Hồng                                                    Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 08/08 1979                                             Nơi sinh:  Phú Yên
Quê quán:Phú Khánh - Hòa Tân tây - Tây Hòa - Phú Yên Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                       Năm, nước nhận học vị: 2015
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại: Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 229 Lê Duẩn - Phường 7 - Tuy Hòa - Phú Yên  
Điện thoại liên hệ:  CQ:  0573821040                            DĐ:         0947092609
Email:Daothibichhong@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học: Kế toán      
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2001
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán                         Năm cấp bằng: 2015
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Quy Nhơn
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                      Năm cấp bằng:
- Nơi đào tạo:
- Tên luân án:
3. Ngoại ngữ:
 Anh Văn B1
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 03/2003 đến tháng 7/2011
Trường Cao đẳng xây dựng số 3
Giảng viên - Khoa Kinh tế
Từ tháng 7/2011 đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên - Khoa Kinh tế
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Bài tập Phân tích hoạt đông kinh tế­ - Bậc Cao đẳng
2007/2007
Trường
Tham gia
2
Giáo trình Kế toán doanh nghiệp - Bậc Trung cấp
2010/2010
Trường
Tham gia
3
Tài liệu Bài tập Kế toán tài chính 1 - Bậc Cao đẳng
2014/2015
Trường
Chủ trì
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí