logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Thị Ái Nhân

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:         LÊ THỊ ÁI NHÂN                                   Giới tính:    Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:  07-05-1980                                Nơi sinh:  TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Quê quán: Phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên            Dân tộc:   Kinh
                              Học vị cao nhất: Thạc sỹ        Năm, nước nhận học vị: Năm2010 - nước Mỹ.
Chức danh khoa học cao nhất:                                      Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại): Phó bộ môn Kế toán & Quản trị Kinh Doanh
Đơn vị công tác (hiện tại): Koa Kinh Tế - Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  404 Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.                 
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:          0903546677
Fax:                                                                      Email:   lethiainhan@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo:       Trường Đại Học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Ngành học:       Kế toán doanh nghiệp  
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2003
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Quản trị Kinh doanh       Năm cấp bằng: Năm 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Andrews.
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng:  Bằng C
Mức độ sử dụng:
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ năm 2003
đến nay
Trường Đại Học Xây Dựng
Miền Trung
Giảng Viên
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong
đề tài
1
Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán
2014
Cấp trường
Chủ nhiệm đề tài
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí