logo
logo
Lý lịch khoa học: Trịnh Văn Cần


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trịnh Văn Cần                                               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/1985                     Nơi sinh: Tây Sơn – Bình Định
Quê quán: Phú Phong – Tây Sơn – Bình Định     Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên.
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế - Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 24 Nguyễn Du – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên.                     
Điện thoại liên hệ: DĐ: 0978541527
Email: Trinhvancan@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính Quy.
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh.
Ngành học: Kinh tế xây dựng.
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2007
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý xây dựng      Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải cơ sở II, Tp. Hồ Chí Minh.
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu.
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 2007 đến nay
Trường ĐH XD Miền Trung
Giảng viên
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Giáo trình Pháp luật xây dựng
2013
Trường
Tham gia
2
Giáo trình Lập và Thẩm định dự án đầu tư
2014
Trường
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 cho các trường Đại học ở Việt nam
2013
Thông báo KH&CN Trường ĐHXD Miền Trung
2