logo
logo
Lý lịch khoa học: Đoàn Văn Hiệp

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đoàn Văn Hiệp                                              Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1981                                 Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Phú Yên                                                       Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Xây dựng Miền Trung, 24 Nguyễn Du, tp. Tuy Hoà, Phú Yên                       
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0983375426  
Fax:                                                                      Email:
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Đà Lạt
Ngành học: Sư phạm Toán                   
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2003
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Toán Giải tích                                                Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: C
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 11/2003 đến nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
(Từ tháng 02/2012 được bổ nhiệm Phó trưởng khoa, khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Xây dựng Miền Trung)
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Xây dựng Ngân hàng đề thi Toán cao cấp A2 cho bậc Cao đẳng
2007
Cấp trường
Chủ nhiệm đề tài
2
Biên soạn Bài giảng Xác suất thống kê cho bậc Cao đẳng
2010
Cấp trường
Chủ nhiệm đề tài
3
Biên soạn Bài tập Toán cao cấp A2 cho bậc Cao đẳng
2012
Cấp trường
Chủ nhiệm đề tài
4
Biên soạn Tài liệu giảng dạy Giải tích 1 cho bậc đại học
2015
Cấp trường
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí