logo
logo
Lý lịch khoa học: Lại Văn Học

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 Họ và tên: LẠI VĂN HỌC                                        Giới tính: Nam
 Ngày, tháng, năm sinh: 01/09/1977  Nơi sinh: Yên Thủy, Hòa Bình
 Quê quán: Yên Tân, Ý Yên, Nam Định
 Dân tộc: Kinh
 Học vị cao nhất: Cử nhân     
 Năm, nước nhận học vị: 1999, Việt Nam
 Chức danh khoa học cao nhất:                                           Năm bổ nhiệm:
      Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng bộ môn GDTC-QP
 Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu tập thể, Trường ĐHXD Miền Trung,Tp Tuy Hòa
 Điện thoại liên hệ:  NR:                   DĐ: : 0973.899.456
 Fax:                                                           Email: laivanhoc.cx3@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
   1. Đại học:
- Hệ đào tạo: Chính quy dài hạn.
- Nơi đào tạo: Trường ĐH TDTT TW1 Từ Sơn, Bắc Ninh
- Ngành học: Giáo dục thể chất
- Nước đào tạo: Việt Nam                            Năm tốt nghiệp: 1999
- Bằng đại học 2:     Đại học Luật                            
- Nơi đào tạo: Trường ĐH Luật Hà Nội  - Năm tốt nghiệp: 2009
  2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:                                                       Năm cấp bằng:
   Nơi đào tạo:
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                        Năm cấp bằng:
   Nơi đào tạo:
- Tên luận án:
   3. Ngoại ngữ:            1. Anh Văn                    - Mức độ sử dụng: Trình độ B
2. Nga Văn            - Mức độ sử dụng: Đọc được tài liệu
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 9/1999 đến tháng 5/2001
Trường Trung Học Xây Dựng Số 6
Giáo viên
    Từ tháng 5/2001 đến nay
Trường CĐXD số 3 (nay là trường ĐHXD Miền Trung)
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí