logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Bá Phi

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:         NGUYỄN BÁ PHI                                   Giới tính:           Nam
Ngày, tháng, năm sinh:  18/04/1981                                  Nơi sinh:           Phú Yên
Quê quán:  Phú Nhiêu – Hòa Mỹ Đông – Tây Hòa – Phú Yên              Dân tộc:    Kinh
Học vị cao nhất:            Tiến sĩ   Vật lý                           Năm, nước nhận học vị: 2012 – Hàn Quốc
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):        Trưởng Bộ môn Lý – Hóa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Trường Đại học xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           338 Bà Triệu – P. 7 – TP. Tuy Hòa – Phú Yên     
Điện thoại liên hệ:  CQ:   0573. 821845             NR:                       DĐ: 0977632040
Fax:                                                                      Email: nguyenbaphi@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy tập trung
Nơi đào tạo:     Trường Đại học Quy Nhơn
Ngành học:       Vật lý lý thuyết 
Nước đào tạo:  Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp:  2003
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Vật lý lý thuyết và Vật lý toán     Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Viện Vật lý, Hà Nội
-          Tiến sĩ chuyên ngành:          Vật lý ứng dụng                                    Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Ajou, Hàn Quốc
-          Tên luận án: “Theoretical Study of the Propagation and the Anderson localization of Waves in Complex Media/ Nghiên cứu lý thuyết về sự lan truyền và định xứ Anderson của sóng trong môi trường phức hợp”.
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng:  C
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
10/2003 – 5/2013
Trường Đại học Quy Nhơn
Giảng viên – giảng dạy Vật lý
9/20012 – 12/2012
Đại học Ajou, Hàn Quốc
Nghiên cứu sau tiến sĩ – Nghiên cứu
6/20013 – 3/2014
Trường Đại học xây dựng Miền Trung
Giảng viên – giảng dạy Vật lý
4/20014 – Nay
Trường Đại học xây dựng Miền Trung
Trưởng Bộ môn Lý – Hóa
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Nghiên cứu lý thuyết về sự lan truyền và định xứ Anderson của sóng trong môi trường phức hợp
2015/2017
Cấp Nhà nước
Chủ nhiệm
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
2.1
Tạp chí quốc tế (SCI)
1
Ba Phi Nguyen, Kihong Kim, Fabian Rotermund, and Hanjo Lim,Enhanced localization of waves in 1D random media due to nonlinearity: Fixed input case”
2011
Physica B (SCI)
2
Ba Phi Nguyen, Kihong Kim, “Influence of weak nonlinearity on the 1D-Anderson model with long-range correlated disorder”
2011
Eur. Phys. J. B (SCI)
3
Ba Phi Nguyen, Kihong Kim, “Anomalously suppressed localization  in the two-channel Anderson model”
2012
J. Phys.: Condens. Matter (SCI)
4
Ba Phi Nguyen, Kihong Kim, Fabian Rotermund, and Hanjo Lim,Transmission resonance induced by a delta-defect in the Fano-Anderson model with two Fano defects”
2012
Phys. Status Solidi B (SCI)
5
Ba Phi Nguyen, Kihong Kim, “Wave packet dynamics in one-dimensional nonlinear Schrodinger lattices: Local vs. nonlocal nonlinear effects”
2014
J. Korean Phys. Soc. (SCI)
6
Ba Phi Nguyen, Kihong Kim, “Transmission, reflection and localization of waves in an amplifying medium with nonlinear gain”
2014
J. Korean Phys. Soc. (SCI)
7
J. L. L. dos Santos, Ba Phi Nguyen, and F. A. B. F. de Moura, “Electronic transport in disordered chains with saturable nonlinearity”
2015
Physica A (SCI)
2.2
Tạp chí quốc gia (Non-SCI)
1
Ba Phi Nguyen and Hoang Anh Tuan, “Effects of the direct exchange interaction between magnetic impurities on carrier states in III-V diluted magnetic semiconductors”
2008
Advances in Natural Sciences
2.3
Hội nghị khoa học quốc tế
1
Ba Phi Nguyen, Kihong Kim, Fabian Rotermund, and Hanjo Lim, "Localization of electromagnetic waves in one-dimensional nonlinear random media"
2009
The 8th Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics, Shanghai, China, 30/08/2009 – 03/09/2009.
2
Ba Phi Nguyen, Hanjo Lim, and Kihong Kim, "Interplay between disorder and nonlinearity in the propagation of waves in one-dimensional nonlinear random media: Fixed input case"
2010
The Second International Conference: Nonlinear Waves-Theory and Applications, Beijing, China, 26-29/06/2010.
3
Ba Phi Nguyen and Kihong Kim, "Influence of weak nonlinearity on the 1D Anderson model with long-range correlated disorder"
2010
The 6th International Conference on Photonics and Applications, Hanoi, Vietnam, 8-12/11/2010.
4
Ba Phi Nguyen and Kihong Kim, “Anomalously  suppressed localization in quasi-one-dimensional Anderson model”
2011
APCTP Conference on Localization 2011, Pohang, Korea, 4-7/08/2011.
5
Ba Phi Nguyen and Kihong Kim, "Delocalization-localization transition in a one-dimensional disordered ring threaded by a magnetic flux”,
2011
Ajou University and Kyoto University Joint Symposium on Materials and Processing of Energy Systems, Suwon, Korea, 18-19/08/2011.
6
Ba Phi Nguyen and Kihong Kim, "Delocalization-localization transition in a one-dimensional disordered Aharonov Bohm ring”
2012
Workshop on Complex Quantum Systems: Non-Ergodicity, Glassiness and Localization, ICTP, Trieste, Italy, 27-31/08/2012.
7
Ba Phi Nguyen and Kihong Kim, “Mesoscopic quantum transport: Aharonov-Bohm problem revisited”
2013
IXth Rencontres du Vietnam, Nanophysics: from fundamentals to applications, Quy Nhon, Vietnam, 4-10/08/2013.
8
Ba Phi Nguyen, Attending the Joint ICTP-VAST-APCTP Regional School in Theoretical Physics
 
2013
Joint ICTP-VAST-APCTP Regional School in Theoretical Physics: Topological Phases and Quantum Computation, Hanoi, Vietnam, 9-20/12/2013.
9
Ba Phi Nguyen “Transient super-ballistic spreading of wave packets in hybrid ordered-quasiperiodic lattices”
2015
The 3rd International Workshop on Theoretical and Computational Physics (IWTCP-3): Complex Systems and Interdisciplinary Physics, Da Lat, Vietnam, 27-30/08/2015.
10
Ba Phi Nguyen “Transient super-ballistic spreading of wave packets in hybrid ordered-quasiperiodic lattices”,
2015
Conference on Frustration, Disorder and Localization: Statics and Dynamics, ICTP, Trieste, Italy, 28/09-02/010/2015.
2.4
Hội nghị khoa học quốc gia
1
Ba Phi Nguyen and Hoang Anh Tuan, "Effect of the direct exchange interaction between magnetic impurities on carrier states in (III-Mn)V diluted magnetic semiconductors"
2007
The 5th National Conference on the Condensed Matter Physics, Vung Tau, Vietnam, 12-14/11/2007.
2
Ba Phi Nguyen, Kihong Kim, Fabian Rotermund, and Hanjo Lim, "Interplay between disorder and nonlonearity in the propagation of waves in one-dimensional nonlinear random media: Fixed input case"
2009
Korean Physical Society 2009 Spring Meeting, Daejeon, Korea, 23-24/04/2009.
3
Ba Phi Nguyen, Kihong Kim, Fabian Rotermund, and Hanjo Lim, "Transmission, reflection and localization of waves in an amplifying medium with nonlinear gain"
2009
Korean Physical Society 2009 Fall Meeting, Changwon, Korea, 21-23/10/2009.
4
Ba Phi Nguyen and Kihong Kim, "Influence of weak nonlinearity on the electronic states in one-dimensional Anderson model with long-range correlated disorder"
2010
Korean Physical Society 2010 Spring Meeting, Daejeon, Korea, 21-23/04/2010.
5
Ba Phi Nguyen and Kihong Kim, “Tunable-Anomalous suppression of localization in quasi-one-dimensional Anderson model”
2011
Korean Physical Society 2011 Spring Meeting, Daejeon, Korea, 13-15/04/2011.
6
Ba Phi Nguyen and Kihong Kim, “Wave packet dynamics in one-dimensional nonlinear  Schrodinger latiices with nonlinear hopping”
2011
Korean Physical Society 2011 Fall Meeting, Busan, Korea, 19-21/10/2011.
7
Ba Phi Nguyen and Kihong Kim, “Anderson transition in a one-dimensional disordered Aharonov-Bohm ring”
2012
Korean Physical Society 2012 Spring Meeting, Daejeon, Korea, 25-27/04/2012.
8
Ba Phi Nguyen , Attending The 40th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-40)
2015
The 40th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-40), Da Lat, Vietnam, 27-30/08/2015.