logo
logo
Lý lịch khoa học: Trần Thái Sơn

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:         TRẦN THÁI SƠN                                   Giới tính:  Nam
Ngày, tháng, năm sinh:  30-04-1978                    Nơi sinh:  Phú Yen       
Quê quán: Sơn Xuân - Sơn Hòa – Phú Yên         Dân tộc:   Kinh
Học vị cao nhất:            Thạc Sỹ                                   
Năm, nước nhận học vị: 2010  - Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên          Năm bổ nhiệm: 2005
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):        Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐH Xây dựng Miền trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           Tập thể ĐH Xây dựng Miền trung – 24 Nguyễn Du – TP Tuy Hòa – Phú Yên.       
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:          01668115538
Fax:                                                                      Email: tranthaison@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo:     Trường ĐH Đà Lạt
Ngành học:       Tin học
Nước đào tạo: Việt N   am                                Năm tốt nghiệp: 2000
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính    Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học – ĐH  Huế
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Trình độ C
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2/2001 đến 5/2001
Trường Trung cấp Xây dựng số 6
Giảng dạy
5/2001 đến 7/2011
Trường CĐ Xây dựng số 3
Giảng dạy
7/2011 đến Nay
Trường ĐH Xây dựng Miền trung
Giảng dạy
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Ngân hàng đề thi môn Tin học đại cương
2004 - 2005
Cấp trường
Tham gia
2
Bài giảng điện tử môn Tin học ứng dụng (bậc Cao đẳng ngành Kế toán)
2005 - 2006
Cấp trường
Chủ nhiệm
3
Giáo trình Tin học đại cương (bậc Cao đẳng)
2011 - 2012
Cấp trường
Chủ nhiệm
4
Bài tập Tin học đại cương (bậc Đại học)
2013 - 2014
Cấp trường
Chủ nhiệm
5
Tài liệu giảng dạy Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán (bậc cao đẳng CNTT)
2014 - 2015
Cấp trường
Chủ nhiệm
6
Ngân hàng đề thi Tin học đại cương (bậc đại học)
2014 - 2015
Cấp trường
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Quan hệ ngữ nghĩa giữa chương trình logic diễn giải và chương trình logic dạng tuyển
 
2010
Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và Truyền thông”,  Hưng Yên, 19-20 tháng 08 năm 2010, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2011, trang 133-140.
2
Thuật toán tối ưu hóa truy vấn trên cơ sở dữ liệu quan hệ
2013
Thông báo Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Xây dựng Miền trung  2012 -2013
3
Điểm bất động đối với chương trình logic diễn giải
2015
Thông báo Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Xây dựng Miền trung  2014 -2015