logo
logo
Lý lịch khoa học: Huỳnh Tấn Tám

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: HUỲNH TẤN TÁM                  Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1972         Nơi sinh: Bình Đinh
Quê quán: Bình Định                              Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Đại học                                    Năm, nước nhận học vị: 2004, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 16 Huỳnh Thúc Kháng, F3, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.             
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573843353                NR: 0918972581     DĐ: 018972581
Fax:                                                                      Email: huynhtantam@muc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Trắc địa & Bản đồ              
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2: Không                                      Năm tốt nghiệp: Không
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
 
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: B-1
Mức độ sử dụng:
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ năm 2004  đến năm 2010
Trường CĐXD số 3 (nay trường ĐHD Miền Trung)
Giáo viên
Từ năm 2001  đến năm 2012
Công ty TNHH MTV Địa chính Bình Nguyên
KCS
Từ năm 2012  đến năm 2015
TrườngDDHXXD Miền Trung
Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí