logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Văn Thái

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Lê Văn Thái                               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1988             Nơi sinh: ĐăkLăk
Quê quán: Đô Lương, Nghệ An                  Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Đại Học                                       Năm, nước nhận học vị: 2010/Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                  Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo Viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đại học Xây dựng Miền trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 46 Chí linh, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên                    
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573843353           NR:                 DĐ: 0985333374         
Fax:                                                                      Email: levanthai@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy        
Nơi đào tạo:  Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học:       Quản lý Đất đai
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2010
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1.Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: trình độ B
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 10/2010 đến nay
Đại học Xây dựng Miền trung
Giáo viên học phần Trắc địa
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, nghành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
Giáo trình Trắc địa
2013/2014
Cấp trường
Đồng tác giả
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí