logo
logo
Lý lịch khoa học: Phan Thành Dân

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: PHAN THÀNH DÂN               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1982         Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Phú Yên – Việt Nam              Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2014 – Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại:
Đơn vị công tác:  Trường ĐH XD MT
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phước Khánh – Hòa Trị - Phú Hòa - Phú Yên   
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                               DĐ: 0935246452
Fax:                                                                  Email:   phanthanhdan@muc.edu.vn                                                      
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo:  ĐH Thủy Lợi
Ngành học:       Công Trình Thủy           
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2005
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Công trình thủy  Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: ĐH Thủy Lợi
-          Tên luận văn: “Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp mặt cắt kè bờ hạ lưu sông Tam Giang tỉnh Phú Yên.”
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: B1 (khung Châu Âu)
Mức độ sử dụng: Bình thường
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
8/2005 – 7/2007
TT QH TK PTNT Phú Yên
Cán bộ kỹ thuật
8/2007 - nay
Trường ĐH XD MT
Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/ năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN,Bộ,ngành,trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí