logo
logo
Lý lịch khoa học: Ngô Đức Quý

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Ngô Đức Quý                                                           Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1979                                             Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Đảo Hải Nam – Trung Quốc                                       Dân tộc: Hoa
Học vị cao nhất:            Thạc sỹ             Năm, nước nhận học vị: 2010 - Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kiến trúc
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 155 Lê Thánh Tôn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên   
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0905159633
Fax:                                                                      Email: ngoducquy@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       chính quy
Nơi đào tạo: ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
Ngành học:       Kiến trúc công trình     
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2002
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                     Kiến trúc                                   Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: ĐH Kiến trúc TP. HCM
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: trình độ B
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2002- 2010
Khoa Kiến trúc
Giảng dạy
2010- nay
Khoa Kiến trúc
Giảng dạy- quản lý BM
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
01
Giáo trình nội bộ : Diễn họa kiến trúc 1 - bậc Trung cấp thiết kế
2010 - 2011
Trường
Chủ trì
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
 
 A