logo
logo
Lý lịch khoa học: Đặng Duy Linh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:         Đặng Duy Linh                                     Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:  20-07-1983                                Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Hòa Kiến - Tp. Tuy Hòa-Phú Yên                    Dân tộc:   Kinh
Học vị cao nhất:            Đại học                         Năm, nước nhận học vị:2006
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kiến trúc
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           32-Hàm Nghi, P2, TP Tuy Hòa, Phú Yên            
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:01222224092  
Fax:                                                                      Email:Dangduylinh@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học kiến trúc TP Hồ Chí Minh
Ngành học:       Kiến trúc công trình      
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2006
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1.Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2012 đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Giáo viên
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí