logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thanh Danh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Thanh Danh                          Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16/05/1978                     Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên           Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phong Niên, Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573821056        NR: 0576286457            DĐ: 0905423052           
Fax:                                                                  Email: nguyenthanhdanh@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui   
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách khoa TPHCM
Ngành học: Địa kỹ thuật            
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2001
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Địa kỹ thuật               Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách khoa TPHCM
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Tốt
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2001 - 2003
Công ty TVXD Phú Yên
Cán bộ kỹ thuật
2003 đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Giáo trình nội bộ: Hướng dẫn thí nghiệm Địa kỹ thuật
2012-2013
Trường
Chủ nhiệm
2
Giáo trình nội bộ: Địa kỹ thuật
2012-2013
Trường
Đồng chủ nhiệm
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Applying geostatistics to set up geological structures at District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
2011
Proceeding of The International Conference Geotec Ha Noi 2011
2
Applying probabilistic method base on Monte Carlo simulation to analyze slope stability on route Nha Trang - Da Lat (within Khanh Vinh district, Khanh Hoa province)
2014
Science & Technology Development, Vol 17, No.K5-2014 (Viet Nam National University - Ho Chi Minh City)