logo
logo
Lý lịch khoa học: Phạm Hoàng Dũng

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phạm Hoàng Dũng                                                    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:13/04/1988                                              Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: An Hiệp, H.Tuy An, T.Phú Yên                                  Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:  Kỹ sư                                     Năm, nước nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo Viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây Dựng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: An Hiệp, H.Tuy An, T.Phú Yên             
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:0974490460   
Fax:                                                         Email:phamhoangdung@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính Quy
Nơi đào tạo: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp                       
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp:2011  
Bằng đại học 2:                                                            Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Anh Văn
2.
Mức độ sử dụng: Trung Bình
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
01/2013 - Nay
Khoa Xây Dựng
Giảng dạy
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí