logo
logo
Lý lịch khoa học: Đặng Ngọc Tân

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đặng Ngọc Tân                                            Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 7, 8, 1989                                 Nơi sinh: Phú Yên         
Quê quán: Hòa An- Phú Hòa-Phú Yên                Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư                                      Năm, nước nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây dựng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thôn Ân Niên- xã Hòa An– Huyện Phú Hòa – Phú Yên.
Điện thoại liên hệ: 0946294197
Email: dangngoctan@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp                      
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                             Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2. Tiếng Nhật
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 2012 - nay
Đại học Xây dựng Miền Trung
                Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
 
 
 
2