logo
logo
Lý lịch khoa học: Huỳnh Đức Tú

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Huỳnh Đức Tú                       Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1988                     Nơi sinh: Tuy Hòa-Phú Yên       
Quê quán: Phú Yên                               Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư                                      Năm, nước nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây dựng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu phố 1, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại liên hệ: 0976.281.321
Email: huynhductu@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa TP HCM
Ngành học: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp                      
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2011
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                             Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2. Tiếng Nhật
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 2014 - 2015
Đại học Xây dựng Miền Trung
                Giáo viên (Tập sự)
Từ 2015 - nay
Đại học Xây dựng Miền Trung
                Giáo viên (Tập sự)
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
 
 
 
2