logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Nguyễn Công Tín

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: LÊ NGUYỄN CÔNG TÍN                     Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 27/12/1988                     Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú Yên                        Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư                                      Năm, nước nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây dựng – Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phú Diễn Ngoài, Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0934611530  
Fax:                                                         Email: lenguyencongtin@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Ngành học: Xây dụng Dân dụng và Công nghiệp                       
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2011
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2011 - 2012
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Nam Công
Kỹ Sư
2013 - nay
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí