logo
logo
Lý lịch khoa học: Trần Văn Sơn

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Văn Sơn                                    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1977         Nơi sinh: Tuy An – Phú Yên
Quê quán: An Dân -Tuy An – Phú Yên    Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2007-Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Quản lý Đào tạo
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           24 Nguyễn Du – TP Tuy Hòa                 
Điện thoại liên hệ:  CQ:  0573.821041             NR:                       DĐ: 0982.129.629
Fax:                                                                      Email: tranvanson@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa TP HCM
Ngành học: Xây dựng DD&CN              
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp: 2002
Bằng đại học 2:                                                             Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng DD&CN                 Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa TP HCM
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                          Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
Mức độ sử dụng: tốt
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
09/2005-11/2009
Khoa xây dựng
Giảng viên
11/2009-11/2010
Khoa xây dựng
Phó bộ môn kết cấu
11/2010- 03/2015
Khoa xây dựng
Trưởng bộ môn Cơ học công trình
04/2015- đến nay
P. Quản lý Đào tạo
Phó trưởng phòng
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Ngân hàng đề thi cơ lý thuyết
 
2009-2010
Đề tài cấp trường
Tham gia
2
Ngân hàng đề thi sức bền vật liệu
 
2010-2011
Đề tài cấp trường
Chủ trì
3
Giáo trình bài tập cơ học công trình 1
2012-2013
Đề tài cấp trường
Chủ trì
4
Giáo trình cơ học công trình 1
2013-2014
Đề tài cấp trường
Chủ trì
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
 
Tính toán ổn định tấm đàn hồi theo phương pháp phần tử rời rạc
2007
Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 8 năm 2007