logo
logo
Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN - KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
STT
Họ và tên
Học hàm
học vị
Chức danh chuyên môn
Địa chỉ Email
BỘ MÔN: KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH
1
Tiến sĩ
Trưởng khoa,
Phụ trách Bộ môn,
Giảng viên chính
 
nguyenthikimtrong@muce.edu.vn
2
Tiến sĩ
Giảng viên chính
nguyenthithuhieu@muce.edu.vn
3
Tiến sĩ
Giảng viên
nguyenthihaivan@muce.edu.vn
4
Tiến sĩ
Giảng viên
doanthinhiem@muce.edu.vn
5
Thạc sĩ
Giảng viên
lethiainhan@muce.edu.vn
6
Thạc sĩ
Giảng viên
daothibichhong@muce.edu.vn
7
Thạc sĩ
Trợ lý khoa,
Giảng viên
nguyenthicuc@muce.edu.vn
8
Thạc sĩ
Giảng viên
dangletranvu@muce.edu.vn
9
Thạc sĩ
Phó GĐ Trung tâm NNTH- Giảng viên kiêm nhiệm
leductam@muce.edu.vn
10
Thạc sĩ
Phụ trách phòng TCKT- Giảng viên kiêm nhiệm
nguyendinhdai@muce.edu.vn
11
Trần Thị Nguyên Thảo
Thạc sĩ
Phó phòng TCHC - Giảng viên kiêm nhiệm
tranthinguyenthao@muce.edu.vn
12
Thạc sĩ
Phòng TCHC - Giảng viên kiêm nhiệm
ngovumaily@muce.edu.vn
13
Lê Thị Ngọc Thảo
Cử nhân
Thư ký khoa
lethingocthao@muce.edu.vn
BỘ MÔN: QUẢN LÝ XÂY DỰNG
1
Tiến sĩ
Chủ tịch HĐ Trường,
Giảng viên chính
tranthiquynhnhu@muce.edu.vn
2
Tiến sĩ
Trưởng Bộ môn,
Giảng viên
vuongthithuyduong@muce.edu.vn
3
Thạc sĩ
Phó Bộ môn,
Giảng viên
voleduykhanh@muce.edu.vn
4
Thạc sĩ
Giảng viên,
Trợ lý khoa
trinhvancan@muce.edu.vn
5
Thạc sĩ
Giảng viên
tranthithiem@muce.edu.vn
6
Nguyễn Nguyên Khang
Thạc sĩ
Trưởng phòng TCHC -Giảng viên kiêm nhiệm
nguyennguyenkhang@muce.edu.vn