logo
logo
Đội ngũ Giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA CẦU ĐƯỜNG
 
Stt
Họ và tên
Học hàm Học vị
Chức danhchuyên môn
Bộ môn
Địa chỉ email
1
Tiến sĩ
Trưởng khoa
Cầu và công trình ngầm
nguyenkimcuong@muce.edu.vn
2
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
dinhvanvinh@muce.edu.vn
3
Phạm Trung Nguyên
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
phamtrungnguyen@muce.edu.vn
4
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
vuquangthuan@muce.edu.vn
5
Thạc sĩ NCS
Giảng viên
nt
doanhuusam@muce.edu.vn
6
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
nguyenquochuy@muce.edu.vn
7
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
nguyendacthong@muce.edu.vn
8
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
caothanhchuong@muce.edu.vn
9
Thạc sĩ NCS
Giảng viên
nt
phamminhdung@muce.edu.vn
10
Nguyễn Thị T. Hương
Cử nhân
Thư ký khoa
nt
nguyenthithanhhuong@muce.edu.vn
11
Thạc sĩ
Phụ trách bộ môn
Đường ô tô và đường đô thị
leducquan@muce.edu.vn
12
Thạc sĩ
Giảng viên     Giáo vụ khoa
nt
luongthibich@muce.edu.vn
13
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
nguyenthanhvu@muce.edu.vn
14
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
nguyensivinh@muce.edu.vn
15
Thạc sĩ NCS
Trưởng bộ môn
Địa kỹ thuật
nguyenthanhdanh@muce.edu.vn
16
Nguyễn Văn Hải
Tiến sĩ
P. Trưởng khoa
nt
nguyenvanhai@muce.edu.vn
17
Nguyễn Thành Sơn
Tiến sĩ
Giảng viên
nt
nguyenthanhson@muce.edu.vn
18
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
vothanhtoan@muce.edu.vn
19
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
lethicattuong@muce.edu.vn
20
Thạc sĩ NCS
Giảng viên
nt
dangbaoloi@muce.edu.vn
21
Nguyễn Ngọc Lượng
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
nguyenngocluong@muce.edu.vn
22
Thạc sĩ
Giảng viên
nt
trinhvanthao@muce.edu.vn
23
Phan Trần Thanh Trúc
Thạc sĩ NCS
Giảng viên
nt
phantranthanhtruc@muce.edu.vn