logo
logo
Lý lịch khoa học: Trần Thị Thiểm

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:         TRẦN THỊ THIỂM                                              Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:  28/07/1989                                                        Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Vĩnh Phú, Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên                                    Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:                                                            Năm, nước nhận học vị:
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐH Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           Vĩnh Phú, Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên                
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573821040                 NR:                           DĐ: 0989580028
Fax:                                                                      Email: tranthithiem@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Giao Thông Vận Tải
Ngành học: Kinh tế xây dựng    
Nước đào tạo:  Việt Nam                                                           Năm tốt nghiệp:  2011
Bằng đại học 2:                                                             Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Kinh tế xây dựng                                               Năm cấp bằng: 2016
Nơi đào tạo:Trường ĐH Giao Thông Vận Tải
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1.
2.
Mức độ sử dụng:
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
3/2012 - nay
Trường ĐH Xây Dựng Miền Trung
 Giảng dạy
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí