logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Quốc Huy

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Quốc Huy                             Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 23/ 10/ 1989                   Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Hòa Bình I, Tây Hòa, Phú Yên            Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2016
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Cầu Đường
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Hòa Bình I, Tây Hòa, Phú Yên                         
Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0974 473 467     
Email: nguyenquochuy@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Ngành học: Xây dựng Cầu Đường                    
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng Cầu Hầm   Năm cấp bằng: 2016
Nơi đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải
-          Tên luận án: “Đánh giá ảnh hưởng của độ ẩm đến các đặc trưng cơ lý cơ bản của bê tông làm Cầu”
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: B1
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
6/2012-12/2012
Công ty CP TK&XD Hạ tầng đô thị Sài Gòn
Nhân viên
1/2013 - nay
Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Thực nghiệm xác định ảnh hưởng của độ ẩm đến một số đặc trưng cường độ của bê tông
2016
Khoa học Giao thông Vận tải