logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Sĩ Vinh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
 

Họ và tên: NGUYỄN SĨ VINH                 Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1986        
Nơi sinh: Xã Hòa Xuân Đông – Đông Hòa – Phú Yên    
Quê quán: Xã Hòa Xuân Đông – Đông Hòa – Phú Yên   Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc Sỹ                                  Năm, nước nhận học vị: 2015,Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           Xã Hòa Xuân Đông – Đông Hòa – Phú Yên      
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:          0983.515.306
Fax:                                                                      Email: sivinh86@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Đại học chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Giao Thông Vận Tải – Cơ sở II
Ngành học:  Công trình giao thông thành phố 
Nước đào tạo: Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp:  2010
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Xây dựng đường ô tô và đường thành phố                  Năm cấp bằng: 2015                                                    
     Nơi đào tạo: Đại học Giao Thông Vận Tải – Cơ sở II
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Anh Văn
2.
Mức độ sử dụng:
Mức độ sử dụng:
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 1/2011 – 02/2015
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hồng Anh
Kỹ sư thiết kế cầu đường
Từ 03/2015 – 07/2015
Công ty Cổ Phần Tư vấn UTC2
Kỹ sư thiết kế cầu đường
Từ 08/2015 – 11/2015
Công ty Quốc Cường Liên Á - Quốc Cường Gia Lai Group
Kỹ Sư thiết kế Hạ tầng
Từ 12/2015
Đại học Xây Dựng Miền Trung
Giảng viên Khoa Cầu Đường
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí