logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Kim Cường

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Kim Cường                          Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 31-10-1982                     Nơi sinh:           Phú Yên
Quê quán: Đông Hòa, Phú Yên                          Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:Thạc Sỹ (NCS)              Năm, nước nhận học vị: 2012, VN, JP
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):      PTBM Cầu và CTN 
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cầu Đường-ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           Ube city, Yamaguchi, Nhật bản             
Điện thoại liên hệ:          +84-0934-886-072; +81-0808-8230-6869
Email:nguyenkimcuong@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính qui
Nơi đào tạo: Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành học:                   Xây dựng Cầu Đường
Nước đào tạo: Việt Nam                                   Năm tốt nghiệp: 2005
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Cầu Hầm                                               Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh Văn
2. Nhật
Mức độ sử dụng: Tốt
Mức độ sử dụng: Khá
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
8/2004-7/2005
Công ty cổ phần đầu tư tư vấn thiết kế xây dựng Nam Bộ
Cán bộ thiết kế Cầu Đường
8/2005-5/2006
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thong phú yên
Cán bộ thiết kế Cầu Đường
6/2006- 3/2015
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng dạy, NCKH
4/2005-  Nay
Trường Yamaguchi University
Nghiên cứu sinh
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Tăng cường sửa chửa cầu bê tông cốt thép bằng dự ứng lực ngoài
2004/2005
Cấp Trường
Chủ trì
2
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Ứnd dụng Logic mờ để đánh giá rủi ro trong thi công công trình
2011
Tập San Báo cáo khoa học Trường ĐHXDMT
2
Công nghệ NATM thi công Hầm giao thông qua núi
2013
Tập San Báo cáo khoa học Trường ĐHXDMT
3
các nguyên nhân gây bệnh và biện pháp chữa bệnh cho cầu dầm bê tông cốt thép
2014
Tập San Báo cáo khoa học Trường ĐHXDMT