logo
logo
Đội ngũ Giảng viên Khoa Xây dựng

GIẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG
Bộ môn Địa kỹ thuật
STT
GIẢNG VIÊN
HỌC VỊ
CHỨC DANH
ĐỊA CHỈ MAIL
1
Tiến sĩ
Phó trưởng Khoa
2
Tiến sĩ
Giảng viên
3
Tiến sĩ
Trưởng Bộ môn
4
Thạc sĩ
GV – Trợ lý Khoa
5
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Thạc sĩ
Phó trưởng Khoa
7
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
8
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
9
ThS. Phan Trần Thanh Trúc
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
 Bộ môn Công nghệ và Tổ chức Thi công
STT
GIẢNG VIÊN
HỌC VỊ
CHỨC DANH
ĐỊA CHỈ MAIL
1
Thạc sĩ
P.Trưởng Bộ môn
2
Thạc sĩ
Giảng viên
3
Thạc sĩ
Giảng viên
4
Thạc sĩ
Giảng viên
5
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Thạc sĩ
Giảng viên
7
Thạc sĩ
Giảng viên
8
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
Bộ môn Cơ học công trình
STT
GIẢNG VIÊN
HỌC VỊ
CHỨC DANH
ĐỊA CHỈ MAIL
1
Tiến sĩ
Trưởng Khoa
2
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
3
Thạc sĩ
GV – Trợ lý Khoa
4
Thạc sĩ
Giảng viên
5
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Thạc sĩ
Giảng viên
7
Thạc sĩ
Giảng viên
8
Thạc sĩ
Giảng viên
9
Thạc sĩ
P.Trưởng Bộ môn
10
Thạc sĩ
Giảng viên
11
Thạc sĩ
Giảng viên
12
Thạc sĩ
Giảng viên
13
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
Bộ môn Kết cấu công trình
STT
GIẢNG VIÊN
HỌC VỊ
CHỨC DANH
ĐỊA CHỈ MAIL
1
Thạc sĩ
P.Trưởng Bộ môn
2
Thạc sĩ
Giảng viên
3
Thạc sĩ
Giảng viên
4
Thạc sĩ
Giảng viên
5
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Thạc sĩ
Giảng viên
7
Thạc sĩ
Giảng viên
8
Thạc sĩ
Giảng viên
9
Thạc sĩ
Giảng viên
10
Thạc sĩ
Giảng viên
11
Thạc sĩ
Giảng viên
12
Thạc sĩ
Giảng viên
13
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
14
Tiến sĩ
Giảng viên
15
CN. Võ Thị Việt Hà
Cử nhân
Giảng viên
16
CN. Nguyễn Thị Thu Hường
Cử nhân
Giảng viên
17
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
18
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
19
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS
20
Thạc sĩ
Giảng viên - NCS