logo
logo
Lý lịch khoa học: Vũ Thị Phương Thảo

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO                    Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1978                                   Nơi sinh: Quất Lưu, Mê Linh, Vĩnh Phú. 
Quê quán: Thái Bình                                          Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn Pháp luật.
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lý luận Chính trị.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 8/6 Duy Tân, phường 4, Tuy Hoà, Phú Yên                  
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573.821043                   NR: 0573.819208       DĐ: 0963.173838 
Fax:                                                                      Email: vuthiphuongthao@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy tập trung
Nơi đào tạo: Khoa Luật, Trường ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn Hà Nội
Ngành học: Luật học    
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2001
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Luật học                   Năm cấp bằng: 2012
      Nơi đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
      Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
Anh văn
 
Mức độ sử dụng: B1 Khung tham chiếu Châu Âu
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 01/2002 đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành,trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học Trường ĐHXD Miền Trung
2012
Cấp trường
Tham gia
2
Tài liệu giảng dạy học phần Pháp luật đại cương (bậc Đại học)
2015
Cấp trường
Chủ trì
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí