logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thị Tiến

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TIẾN                            Giới tính:  NỮ
Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1986                     Nơi sinh: THANH HÓA
Quê quán: THANH HÓA                                     Dân tộc: KINH
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                              Năm, nước nhận học vị: 2015
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): GIÁO VIÊN
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           KP NINH TỊNH 2, PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ TUY HÒA, PHÚ YÊN                       
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:          0916.032.086
                                                             Email:     nguyenthitien@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:  CHÍNH QUY
Nơi đào tạo: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Ngành học:       LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Nước đào tạo:  VIỆT NAM                                                                     Năm tốt nghiệp:  2009
Bằng đại học 2:                                                                                      Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-   Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam                       Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Hà Nội
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. TIẾNG ANH
2. TIẾNG PHÁP
Mức độ sử dụng: TB
Mức độ sử dụng: TB
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2009-2011
Trường CĐXD số 3 
Giáo viên
 2011- nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí