logo
logo
Lý lịch khoa học: Võ Xuân Hội

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Võ Xuân Hội                                    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:1980                                Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Phú Yên                                           Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Khoa Khoa học Cơ bản - Trường ĐHXD Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng.
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐHXD Miền Trung.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tp Tuy Hòa- Phú Yên                
Điện thoại liên hệ:  CQ:                           NR:                  DĐ: 0127.850.6696       
Fax:                                                          Email: voxuanhoi@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Ngành học: Kinh tế Đầu tư
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2002
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Chính trị                                 Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG tp HCM
-     Năm 2016 - NCS tại Học viện KHXH                                Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo: Học viện KHXH
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1.Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2012 – 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2017-nay
Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐHXD Miền Trung
 
 
 
 
 
 
 
Trưởng Khoa Khoa học Cơ bản -Trường ĐHXD Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng
- Giảng viên
- Tham gia giảng dạy các học phần:
    + Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
    + Đường lối CM của ĐCS VN
    + Kinh tế Chính trị
    + Giáo dục Chính trị
-Tham gia NCKH
- Công việc khác
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
01
 
 
02
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn học tập Học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2, bậc ĐH
2015-2016
 
 
2016-2017
Cấp trường
 
 
Cấp trường
 
Đồng tác giả
 
 
Chủ trì
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
01
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Yên
2013
Tạp chí Kinh tế và dự báo
Mã ISSN: 0866.7120
02
Vận dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
2014
Thông báo Khoa học-Công nghệ ( MUCE)
03
Nhiệm vụ kinh tế thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
2015
Thông báo Khoa học-Công nghệ ( MUCE), số 1/2015
4
 
 
5
 
Vận dụng học thuyết giá trị vào phát triển ngành Xây dựng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Yên: nhìn từ mô hình tăng trưởng Solow
2016
 
 
2016
Thông báo Khoa học-Công nghệ ( MUCE), số 2/2015
 
   
Tạp chí Phát triển Bền vững Vùng
Mã ISSN: 2354-0729