logo
logo
Phân công nhiệm vụ Phòng Công tác Sinh viên

BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
TS. Trịnh Tiến Dũng
Trưởng phòng
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0942000759
Email: trinhtiendung@muce.edu.vn
Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác HSSV nhà trường.
Trực tiếp điều hành các công việc:
- Xây dựng và ban hành các quy định trong nhà trường về công tác HSSV.
- Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng HSSV.
- Tiếp nhận, sắp xếp, bố trí, nhận xét, đánh giá, đề nghị khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức trong phòng.
- Tổng hợp các chế độ chính sách, thi đua khen thưởng liên quan đến HSSV.
- Chỉ đạo tổ chức khám sức khoẻ, triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV.
- Chỉ đạo quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú.
- Giao ban với các lớp học sinh, sinh viên; Định kỳ tổ chức cho lãnh đạo Nhà trường đối thoại với HSSV.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được BGH nhà trường giao.
http://old.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/KHOI(1).jpg
ThS. Lê Văn Khôi
Phó trưởng phòng
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0905272238
Email: levankhoi@muce.edu.vn
 Có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng phòng các chính sách, biện pháp quản lý HSSV.
Trực tiếp điều hành các công việc:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân vào đầu năm học, đầu khóa học.
- Phụ trách công tác giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cố vấn, chọn ban cán sự lớp.
- Quản lý công tác an ninh, trật tự; Xử lý và tổng hợp tình hình HSSV vi phạm kỷ luật.
- Tổng hợp tình hình học tập, rèn luyện hàng tháng, hàng kỳ đối với HSSV.
- Tổ chức quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú.
- Chỉ đạo và tổ chức hoạt động thi đua của các lớp HSSV.
- Chỉ đạo công tác hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; Quản lý quỹ học bổng tài trợ.
- Trực tiếp giám sát công tác y tế trường học (bảo hiểm y tế, khám sức khỏe sinh viên đầu vào, đầu ra, nhập xuất thuốc).
- Phụ trách các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT và các hoạt động ngoại khoá khác
- Ký thay các loại giấy tờ xác nhận theo sự phân công.
- Thực hiện công tác quản lý và các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công (đi vắng).
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/BINH.jpg
CN. Nguyễn Thanh Bình
Chuyên viên
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0935971766
Email: nguyenthanhbinh@muce.edu.vn
- Tiếp nhận hồ sơ mới, lập danh sách trích ngang, soạn quyết định thành lập lớp đưa thông tin lên phần mềm. BSC và website của trường.
- Tổng hợp điểm rèn luyện HSSV.
- Tổng hợp danh sách miễn, giảm học phí, học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, danh hiệu; cập nhật danh sách HSSV trở lại học tập sau khi đã bảo lưu, ngừng học những năm trước lên phần mềm.
- Lập danh sách HSSV trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự gửi về địa phương.
- Tham gia kiểm tra tác phong, nề nếp của HSSV.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/BON.jpg
CN. Đào Duy Bôn
Chuyên viên
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0978644585
Email: daoduybon@muce.edu.vn
- Quản lý học sinh sinh viên học tập tại khu B (Thực hiện nội quy, quy chế, quản lý tình hình học tập, rèn luyện hàng tháng, hàng kỳ, quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú, tổ chức hoạt động thi đua của các lớp HSSV).
- Quản lý HSSV khi đến trường học tập và sinh hoạt, thông báo cho gia đình về việc HSSV bỏ học, nghỉ học, kiểm điểm, nhắc nhở HSSV vi phạm.
- Phụ trách sinh viên học quân sự
- Soạn thảo quyết định xin thôi học, bảo lưu, vào học, chuyển trường, xoá tên HSSV; Điều chỉnh, cập nhật HSSV thôi học, xoá tên, vào học, chuyển trường lên phần mềm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HIEN%20NAM.jpg
Trần Đăng Hiền
Nhân viên quản lý KTX
ĐTCQ: 057 3821135
ĐTDĐ: 01236906637
Email:
- Sắp xếp, bố trí chỗ ở, làm hợp đồng HSSV ở ký túc xá
- Quản lý ký túc xá đảm bảo về an ninh, trật tự, vệ sinh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện, nước.
- Tuỳ mức độ, xử lý HSSV vi phạm trong nội trú.
- Đăng ký tạm trú cho HSSV nội trú.
- Quản lý tài sản của nhà trường trong ký túc xá và đề nghị sửa chữa kịp thời.
- Báo cáo thường xuyên tình hình trong khu nội trú với lãnh đạo phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/DUNG(3).jpg
Trần Ngọc Dũng
Nhân viên quản lý KTX
ĐTCQ: 057 3821135
ĐTDĐ: 0987480337
Email:
- Sắp xếp, bố trí chỗ ở HSSV ở ký túc xá
- Quản lý ký túc xá đảm bảo về an ninh, trật tự, vệ sinh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện, nước.
- Tuỳ mức độ, xử lý HSSV vi phạm trong nội trú.
- Lập danh sách HSSV ở nội trú.
- Lập danh sách HSSV sử dụng điện nộp cho phòng TCKT để thu tiền.
- Nhận và phát thư cho HSSV.
- Quản lý tài sản của nhà trường trong ký túc xá và đề nghị sửa chữa kịp thời.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/TUAN(3).jpg
ThS. Đinh Gia Tuấn
Phụ trách TT hỗ trợ SV và QHDN.
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0942000697
- Có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo phòng các chính sách, biện pháp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.
- Tham mưu lãnh đạo phòng kế hoạch và hình thức tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, xét học bổng tài trợ.
- Chịu trách nhiệm các công việc:
+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên; hoạt động đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; các chương trình việc làm; Tìm kiếm, xây dựng Quỹ học bổng tài trợ; Kết nối cựu sinh viên, điều tra, khảo sát việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên.
+ Hoạt động kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm …..
+ Xây dựng và phụ trách Website, Facebook của phòng,
+ Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT và các hoạt động ngoại khoá khác.
- Theo dõi hoạt động của ban cán sự lớp, theo dõi tình hình sử dụng email của HSSV.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HOAI.jpg
CN. Lê Trọng Hoài
Chuyên viên - TT hỗ trợ SV và QHDN.
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0932440740
Email: letronghoai@muce.edu.vn
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách đoàn được bí thư đoàn trường phân công.
- Tham gia phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác văn hoá học đường trong học sinh, sinh viên đoàn viên, thanh niên.
- Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp được phụ trách Trung tâm phân công.
- Hỗ trợ công tác xét trợ cấp xã hội, học bổng tài trợ (tìm hiểu hoàn cảnh HSSV khi xét duyệt).
- Phụ trách chương trình phát thanh nội bộ của nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/LINH.jpg
Y sỹ. Đinh Thị Lĩnh
Y sĩ đa Khoa - TT hỗ trợ SV và QHDN
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 01278747342
Email:dinhthilinh@muce.edu.vn
Trực tiếp phụ trách công tác y tế trường học:
- Tổ chức khám sức khỏe đầu vào, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trong Trường và HSSV.
- Phối hợp theo dõi công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.
- Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống các dịch, bệnh trong trường học và các dịch bệnh mới xuất hiện.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, công tác bảo hiểm y tế và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục khác.
- Xếp lịch các lớp sinh viên vệ sinh khuôn viên trường hàng tuần, hàng tháng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.