logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thanh Bình

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:NGUYỄN THANH BÌNH           Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 14-04-1978                     Nơi sinh: Phú Khánh
Quê quán: Xuân Thọ 2, Sông Cầu, Phú Yên       Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Cử nhân Luật                                       Năm, nước nhận học vị: 2001
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Chuyên viên Phòng Công tác HSSV
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc 104/10 Lê Thành Phương, F8, Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ:057. 3829784           NR:                           DĐ:0935971766           
Fax:                                                     Email:nguyenthanhbinh@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH KHXH và Nhân Văn Hà Nội
Ngành học:       Luật Kinh tế
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2001
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                         Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Trung bình
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí