logo
logo
Phân công nhiệm vụ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

THÀNH VIÊN
 
TS.  VÕ THANH HUY
Trưởng phòng
GV kiêm nhiệm
(M): 0913 55 1323 (h/c)
hoặc 0905 473 937
ThS. NGÔ ĐÌNH THÀNH
Phó Trưởng phòng
GV kiêm nhiệm
(M) 0948500966
CV 
 http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/image006(188).jpg
ThS. NGUYỄN CÔNG BẰNG
Chuyên viên
GV kiêm nhiệm
(M):  0827433679
CV
Description: C:\Users\DELL\Downloads\Nuong.jpg
CN. VÕ THỊ NƯƠNG
Chuyên viên
(M): 0989 939 096/ 0914 242 823
ThS. LÊ THỊ TƯỜNG LAM
Chuyên viên
(M) 0904412675