logo
logo
Phân công nhiệm vụ Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN 
 
 
   
STT
Họ và tên
Nhiệm vụ
1
 

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/DANH(1).jpg
ThS. Dương Văn Danh

ĐT:
Email: duongvandanh@muce.edu.vn
Trưởng phòng
1. Quản lý và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về các hoạt động của Phòng KT&ĐBCL.
2. Tham mưu cho BGH trong việc triển khai các hoạt động về Khảo thí, Thanh tra và Đảm bảo chất lượng.
3. Phụ trách công tác khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến khảo thí, cụ thể:
- Xây dựng quy trình công tác khảo thí;
- Quản lý và trực tiếp rút đề từ ngân hàng câu hỏi thi để tổ chức thi kết thúc học phần;
- Quản lý phần mềm thi online;
- Phối hợp kiểm tra việc nộp học phí của SV (Điều kiện dự thi).
4. Phụ trách công tác thanh tra và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thanh tra, cụ thể:
- Thanh tra thường xuyên công tác giảng dạy và học tập trên giảng đường;
- Thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định;
- Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra.
5. Phụ trách tự đánh giá và kiểm định CSGD năm 2020.
6. Quản lý công tác Phôi bằng.
7. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ chuyên viên và quản lý viên chức trong Phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng.
8. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng.
3

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/4x6-Vinh(3).jpg
ThS.Đinh Văn Vinh
ĐT:
Email: dinhvanvinh@muce.edu.vn
 
           Phó Trưởng phòng
 
1.Thay mặt Trưởng phòng điều hành và giải quyết các công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác vắng.
2. Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến đảm bảo chất lượng, cụ thể:
- Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng;
- Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá;
- Thực hiện 3 công khai theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tham gia lấy phiếu khảo sát.
3. Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định; thanh tra công tác giảng dạy và học tập trên giảng đường.
4. Phụ trách trang web của Phòng.
5.Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
4

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/LOAN%202.jpg
CN.Lê Thị Kim Loan
ĐT:
Email: lethikimloan@muce.edu.vn
  Chuyên viên
1. Thực hiện công tác khảo thí được phân công
- Phôtô đề và trực thi theo lịch phân công;
- Phụ trách công tác khảo thí đối với Khoa Kinh tế và QLXD, Kiến trúc, Cầu đường: Cắt phách, ráp điểm, phúc khảo, giao nhận và lưu giữ bài thi;
2. Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định.
3. Lập bảng chấm công, bảng phân loại A,B,C hàng tháng
4. Phụ trách phần mềm quản lý trang thiết bị, đề xuất vật tư, sửa chữa thiết bị hư hỏng của Phòng.
5.Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
5

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HUONG.jpg
ThS. Trịnh Liên Hương
ĐT:
Email: trinhlienhuong@muce.edu.vn
 Chuyên viên
1. Thực hiện công tác khảo thí được phân công
- Phụ trách công tác khảo thí đối với khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị và khóa sinh viên năm thứ nhất Khoa Xây dựng: Cắt phách, ráp điểm, phúc khảo, giao nhận và lưu giữ bài thi ;
- Phôtô đề và trực thi theo lịch phân công;
- Nhận đề thi, điều kiện dự thi và xuất đề thi, danh sách thi toàn Trường;
- Phân công CBCT, CBGS theo lịch;
- Tính giờ coi thi cho CBCT, CBGS;
- Hỗ trợ sử dụng phần mềm thi online – BSC Exam để tổ chức thi kết thúc học phần.
2. Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định.
3. Thống kê, mua giấy thi, giấy nháp.
4. Thư ký các cuộc họp Phòng, thủ quỹ Phòng.
5. Tổng hợp tình hình phúc khảo của các khoa hàng năm đồng thời trích % tiền thu gửi về các đơn vị.
6.Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
6

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/LOAN%201.jpg
ThS.Trần Minh Loan
ĐT:
Email: tranminhloan@muce.edu.vn
  Chuyên viên
1. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng được phân công
- Dự thảo các văn bản liên quan đến đảm bảo chất lượng;
- Lên kế hoạch, lấy phiếu khảo sát và tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát.
2. Thực hiện công tác thanh tra được phân công
- Dự thảo các văn bản liên quan đến công tác thanh tra;
- Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định.
3. Thực hiện các công tác liên quan đến phôi bằng.
4.Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
 
                    http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/khanh.jpg
ThS.Phạm Huy Khánh
ĐT:
Email: phamhuykhanh@muce.edu.vn
 
 Chuyên viên
1. Thực hiện công tác khảo thí được phân công
- Phôtô đề và trực thi theo lịch phân công;
- Phụ trách công tác khảo thí đối với các khóa sinh viên năm thứ hai đến khóa cuối của Khoa Xây dựng: Cắt phách, ráp điểm, phúc khảo, giao nhận và lưu giữ bài thi;
- Trực tiếp phụ trách phần mềm thi online – BSC Exam để tổ chức thi kết thúc học phần cho các lớp.
2. Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định.
3. Thực hiện công tác 3 công khai hàng năm.
4. Thực hiện đưa thông tin lên trang Web của Phòng.
5.Tổng hợp tình hình giảng viên vi phạm quy chế giảng dạy, giám sát và coi thi hàng tháng.
6.Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.