logo
logo
Phân công nhiệm vụ Phòng Tổ chức hành chính

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 
STT
Họ và Tên
Chức vụ
01
ThS. Nguyễn Nguyên
Khang
Trưởng phòng
02
ThS. Trần Thị Nguyên
Thảo
Phó Trưởng phòng
03
ThS. Nguyễn Thị Khánh
Trang
Phó Trưởng phòng
04
CN. Phạm Việt
Cường
Chuyên viên
05
ThS. Phạm Thị Phương
Anh
Chuyên viên
06
ThS. Phan Ngọc
Hiếu
Chuyên viên
07
ThS. Nguyễn Thị Ngọc
Chuyên viên
08
ThS. Ngô Vũ Mai
Ly
Chuyên viên
09
CN. Đinh Thị Quỳnh
Anh
Chuyên viên
10
Lê Phương
Hùng
Nhân viên lái xe
11
Trần Anh
Hữu
Nhân viên lái xe
12
Phạm Thị
Tịnh
Nhân viên