logo
logo
Đội ngũ giảng viên Khoa Kiến trúc

Danh sách giảng viên Khoa Kiến trúc
Stt
Họ và tên
Học hàm
Học vị
Địa chỉ email
1
TS.KTS
tranvanhien@muce.edu.vn
2
ThS.KTS
3
Lê Đàm Ngọc Tú
TS.KTS
ledamngoctu@muce.edu.vn
4
ThS. KTS
5
KTS
lehoaduc@muce.edu.vn
6
ThS.KTS
7
Ths.KTS
nguyenthikhanhtrang@muce.edu.vn
8
ThS.KTS
ngodaduc@muce.edu.vn
9
NCS-ThS.KTS
letienvinh@muce.edu.vn
10
Tạ Kim Sơn
ThS.KTS
11
ThS. KTS
12
Võ Hoàng Vũ
KTS
 
13
ThS.KTS
ngominhtan@muce.edu.vn
14
Trần Thanh Quý
ThS.KTS
15
KTS
16
ThS.CNMT
17
Nguyễn Thị Ái Nương
CNMT
nguyenthiainuong@muce.edu.vn
18
Võ Huy Dũng
ThS.KS
vohuydung@muce.edu.vn