logo
logo
Đội ngũ cán bộ - Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Đại học Xây dựng Miền Trung

Danh sách các bộ phận chức năng:
a.     Giám đốc:
Giám đốc Trung tâm: Ths.Kts Huỳnh Thúc Linh
Điện thoại: 0949.537.789                            Email: huynhthuclinh@muce.edu.vn
b.     Bộ phận – kế toán:
Phụ trách bộ phận: Phạm Thị Thu Hiền – Cử nhân Tài chính kế toán
Điện thoại: 0982.800.038                            Email: phamthithuhien@muce.edu.vn 
c.     Bộ phận hành chính – nhân sự:
Phụ trách bộ phận: Ngô Thị Hương – Cử nhân Tài chính kế toán
Điện thoại:  01663.404.408                         Email: ngothihuong@muce.edu.vn
d.      Bộ phận quản lý kỹ thuật:
Trưởng bộ phận: Ths.Ks. Nguyễn Đức Việt
Điện thoại:  0937.512.601                           Email: nguyenducviet@muce.edu.vn
e.     Bộ phận dự án:
Trưởng bộ phận: Ks. Lê Tấn Bửu
Điện thoại:  0914.127.389                           Email:letanbuu@muce.edu.vn 
f.     Phòng giám sát hiện trường:
       Phụ trách: Ks. Nguyễn Ngọc Dũng
                        Ks. Đào Duy Cán
Ks. Nguyễn Trần Bảo Linh
Ks. Cao Văn Trí
Ks. Nguyễn Đức Việt
g.    Phòng thiết kế:
       Phụ trách: Ks. Đinh Hữu Dung
Ts. Phạm Ngọc Tiến  
Ths. Trần Văn Sơn
Ths. Nguyễn Thế Hùng
Ths. Phạm Đức Khính
Ths. Kts Hồ Thị Hiền
 Ks. Võ Huy Dũng
 Ks. Đào Xuân Trà
h.  Phòng khảo sát đo đạc địa hình và địa chất công trình:
      Phụ trách:   Ks. Phạm Viết Vỹ 
                Ths. Huỳnh Tấn tám
                Ths. Nguyễn Thanh Vũ
                Ths. Đặng Quốc Việt
                Ths. Nguyễn Sỹ Vinh