logo
logo
Đội ngũ cán bộ, giảng viên - Trung tâm Thông tin Thư viện

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 

 

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Email
01
ThS. Nguyễn Hữu Ninh
Giám đốc
nguyenhuuninh@muce.edu.vn
02
Nhân viên Công nghệ Thông tin
vodaihong@muce.edu.vn
03
ThS. Nguyễn Thị Khánh Hồng
Nhân viên Thư viện
nguyenthikhanhhong@muce.edu.vn
04
ThS. Tôn Nữ Hồng Thư
Giảng viên kiêm nhiệm tin nội bộ
tonnuhongthu@muce.edu.vn
05
CN. Hoàng Thị Kim Vân
Nhân viên Thư viện
hoangthikimvan@muce.edu.vn
06
CN. Nguyễn Thị Diệu Hiền
Nhân viên Thư viện
nguyenthidieuhien@muce.edu.vn
07
CN. Lê Đỗ Thùy Ngân
Nhân viên Thư viện
ledothuyngan@muce.edu.vn
08
KTV. Phạm Tấn Quốc
Nhân viên Công nghệ Thông tin
phamtanquoc@muce.edu.vn
09
KTV. Nguyễn Ngọc Trưởng
Nhân viên Công nghệ Thông tin
nguyenngoctruong@muce.edu.vn