logo
logo
Lý lịch khoa học ĐOÀN THỊ NHIỆM

   BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: ĐOÀN THỊ NHIỆM                   Giới tính:  Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 10.02.1978          Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Phú Yên                                     Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                              Năm, nước nhận học vị: 2019, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                  Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại: Giảng viên        
Đơn vị công tác: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Kinh tế & QLXD                     
Điện thoại liên hệ: 093 1151 009 
Email: doanthinhiem@muce.edu.vn, doannhiempy@gmail.com
1.    Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Kinh tế
Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 1999        
2.    Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế phát triển      Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng        
-          Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế phát triển       Năm cấp bằng: 2019          
Nơi đào tạo: Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2000-2005
Doanh nghiệp tư nhân Đắc Tín-Phú Yên
Kế toán
2006-2007
Công ty Cổ phần sữa Vinamilk
Thống kê
2008-7.2020
Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
Giảng viên
8.2020 đến nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.    Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
2.    Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Nhận diện sự phát triển của kinh tế tư nhân
2013
Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ
2
Thực trạng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Nam
2015
Hội thảo khoa học quốc gia – Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ
3
Thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản tại thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên
2016
 Hội thảo khoa học – Trường đại học Quy Nhơn
4
Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu tại Phú Yên
2016
Tạp chí Khoa học Kinh tế
5
Nghiên cứu nguồn gốc sự tăng trưởng ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh Phú Yên 
2017
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
6
Phát triển chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng tỉnh Phú Yên
2017
Tạp chí Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Sao đỏ
7
Đánh giá mức độ ứng dụng khoa học và công nghệ trong nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên
2018
Tạp chí Công thương
8
Nghiên cứu mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2018
Tạp chí Kinh tế-Kỹ thuật, Đại học Bình Dương
 
9
Nghiên cứu về sự phát triển bền vững nuôi tôm nước lợ của tỉnh Phú Yên trên khía cạnh môi trường và xã hội
2018
Hội thảo khoa học quốc gia, Trường ĐH Kinh tế-Luật
10
Phát triển cơ cấu nguồn nhân lực tại cục thống kê tỉnh Kon Tum
2019
Hội thảo khoa học quốc gia, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum
11
Phát triển nguồn nhân lực tại cục thống kê tỉnh Kon Tum
2019
Tạp chí Công thương
12
Giải pháp đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên
2019
Chủ biên sách chuyên khảo, mã số sách ISBN: 978-604-84-4500-3, NXB Đà Nẵng
13
Phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum
2020
Tạp chí Công thương