logo
logo
Lý lịch khoa học Lê Thị Cát Tường

 
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Lê Thị Cát Tường                                     Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1981                                                   
Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
Học vị: Thạc sĩ                                                            Năm đạt học vị: 2009
Email: lethicattuong@muce.edu.vn                           Điện thoại: 0816879304
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Xây Dựng
Lĩnh vực nghiên cứu:
-          Địa chất công trình, Địa kỹ thuật.
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Trình độ chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
Cử nhân
2004
Địa chất công trình
Đại học khoa học Huế
Việt Nam
Thạc
2009
Địa chất công trình
Đại học khoa học Huế
Việt Nam
 
 
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Đơn vị công tác
Công việc đảm nhiệm
2004-2012
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Tổng hợp
Kỹ thuật Địa chất công trình
2012 đến nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Địa chất công trình,
-          Địa kỹ thuật,
-          Thực tập địa kỹ thuật
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1.
Propose new approach method to determine scale module for granular soils in serve of natural building materials (Application for granular soils in Quang Tri – Thua Thien Hue coastal plain).
2017/2018
Đại học khoa học Huế
Thành viên tham gia
(đã được công bố trên Proceedings Of The 4th International Conference VIETGEO 2018 (ISBN))
2.
Erosion and accretion at the estuaries of Quang Binh province in the period of 2000 to 2016.
2017/2018
Đại học khoa học Huế
Thành viên tham gia
(đã được công bố trên Proceedings Of The 4th International Conference VIETGEO 2018 (ISBN))
3.  
A liquefaction criterion for fine-grained sand constituting Nam O formation subjected to unidirectional and multi-directional cyclic shears
2017/2018
Đại học khoa học Huế
Thành viên tham gia
(đã được công bố trên Hue University Journal of Science: Natural Science; ISSN 1859–1388)
4.  
Giáo trình Địa chất Công trình
2018/2019
Trường/NXB XD
Thành viên tham gia
5. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí, hội nghị
1.
Các vấn đề địa chất công trình khi thi công khai đào hố móng sâu
2008
Journal of Science: Earth Science and Environment issue, Hue University.
2.
Chuẩn hóa số đọc từ số liệu tại hiện trường của thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn - SPT
 
2017
Journal of Environmental Sciences (MUCE)
3.
Thành phần vật chất và cấu trúc của đất xây dựng
 
2018
Newsletter of Science Technology (MUCE)