logo
logo
Lý lịch khoa học Võ Thanh Toàn

HÌNH ĐẠI DIỆN
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ THANH TOÀN                                 Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 09/06/1976                                                   
Học hàm:                                                                    Năm được phong học hàm:
Học vị: Thạc sĩ                                                            Năm đạt học vị: 2011
Email: vothanhtoan@muce.edu.vn                            Điện thoại: 0983.787795
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Lĩnh vực nghiên cứu:
-          Địa kỹ thuật
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Trình độ chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
Kỹ sư
1999
Đại học
ĐHBK – Tp.HCM
Việt Nam
ThS
2011
Cao học
ĐHBK – Tp.HCM
Việt Nam
 
 
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Đơn vị công tác
Công việc đảm nhiệm
10/1999 – 12/2012
Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
CB kỹ thuật
01/2013 – đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Địa kỹ thuật
-          Địa chất công trình
-          Cơ học đất
-          Nền móng
-          Xây dựng công trình trên nền đất yếu
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí, hội nghị
1
Nghiên cứu tính thấm để phân tích sự ổn định của đập hồ chứa nước khi đắp bằng đất ở Phú Yên
2011
Tuyển tập Khoa học công nghệ 2011 – Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam
2
Phân tích tính toán ổn định mái dốc của đập hồ chứa nước khi đắp bằng đất ở Phú Yên
2013
Địa kỹ thuật – Viện Địa kỹ thuật